Munkaterv

PUSZTAVÁMI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

 

 

 

 

 

                                    2017-2018

MUNKATERV

 

Intézmény OM - azonosítója: 203171

 

 

Óvodavezető 

 

……………………………..……………

Brücklné Staudt Mónika

aláírás

Legitimációs eljárás

 

Nevelőtestület nevében

 

……………………………………………

Lampert Józsefné

aláírás

 

Alkalmazotti közösség nevében

 

……………………………………….

          Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna

aláírás

Szülői szervezet nevében

 

……………………………………….

Gasznerné Wajzerné Renáta

aláírás

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

Ph.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bevezetés

 

 A 2017/2018 tanévre vonatkozó munkatervet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján:

    a nemzeti köznevelésiről szóló 2011.CXC. törvény 70.§ (2) bekezdés c) pontja

    a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a

    2017/2018 tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

    A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai

    A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja

 

állítottam össze, a munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:

     az intézmény pedagógiai programja

     a szervezeti és működési szabályzat

     az Önértékelési kézikönyvben megfogalmazottak

 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményezési feladatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Helyzetelemzés- Személyi feltételek

 

Óvodai ellátásban részesülő gyermekek számának várható alakulása 2017/2018tanévben

Szept.1-én: 75óvodás kisgyermek és 5 bölcsődés kisgyermek kezdi meg a tanévet

Okt.1-én: összesen: 89óvodáskorú és 5bölcsődés kisgyermek várható

2018.május 31-ig összesen: 94 óvodás és 5 bölcsődés kisgyermek várható

SNI (sajátos nevelési igényű) gyermek várható alakulása

                            1 nyelvi fejlődési zavarral és kevert specifikus fejlődési zavarral

                            1 vakságban szenvedő kisgyermek integrálásával kezdjük a tanévet,

így SNI gyermekeink száma: 2fő, számított létszámuk: 1*3főnek számítható és 1 * 2főnek számítható

 

Bölcsődések helyzete

2017/2018 tanévtől egységes óvoda-bölcsődei csoportunkra a beiratkozáskor 7 család kérte gyermeke számára a bölcsődei elhelyezést, ebből 1 kisgyermek novemberben, 1 kisgyermek  januárban tölti a második életévét, így a tanévet 5 bölcsődéssel tudjuk megkezdeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

A csoportok és csoportlétszámok:

 

 

 CSOPORTOK

LÉTSZÁM

ÓVÓNŐK, DAJKA, PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 

Cicás

20 óvodás gyermek

 

 

Krebsz Józsefné nemzetiségi óvodapedagógus

Fett Csákvári Tünde ped. asszisztens novembertől

Gulyás Zoltánné dajka

Macis

27

Lampert Józsefné óvodapedagógus

Tultz Adrienn pedagógiai asszisztens

Könnyű Edina gyógyped. asszisztens 4 órába

Négele Norbertné

Pillangós

folyamatosan teleik

17 óvodás

5 bölcsődés

Kemmer Anita óvodapedagógus

Markóné Staudt Tünde nemzetiségi óvodapedagógus

Gaszner Krisztina dajka

Hadnagy Nóra kisgyermek és csecsemőgondozó

 

Katicás

28

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodapedagógus

Brücklné Staudt Mónika nemzetiségi óvodapedagógus

Fülöp Krisztiánné dajka

Anga Sándorné

Pedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

 

2017 szeptemberében az óvodai nevelési feladatokat a következő személyi feltételekkel biztosítjuk

 

Függetlenített intézményvezető

1fő

Nemzetiségi óvodapedagógus

3 fő

óvodapedagógus

3 fő

dajka

4 fő

Pedagógiai asszisztens

3fő

Kisgyermek és csecsemőgondozó

1fő

Gyógypedagógiai asszisztens napi 4 órában

1fő

SNI gyermekek ellátása

2017/2018 tanévben a látássérült kisgyermek fogadását, napi 4 órában Könnyű Edina személyében gyógypedagógiai asszisztenssel látjuk el.

Nyelvi fejlődési zavarral és kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő kisgyermek számára logopédust és gyógypedagógust ír elő a szakvélemény.

 

3.Tárgyi feltételek

 

Óvodánk a 20 /2012 EMMI rendeletben meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal rendelkezik. Örömmel adok számot, hogy tárgyi eszközkészletünk pozitív irányú változáson megy keresztül, megváltozott anyagi lehetőségeinknek köszönhetően.

Bővült a kinti és benti játékkészletünk, valamint a tevékenységekhez szükséges eszközök minőségében is változás következett be.

Váratlan helyzet adódott a nyár folyamán, udvari játékkészletünk állaga nagy mértékben romlott (időjárás, homok, évek) következtében, udvari eszközeink nagyon sürgősen javításra szorulnak. A munkálatok megkezdődtek, míg az udvar teljes rendje helyre áll, fokozottan és kiemelten kell kezelnünk a gyermekek balesetmegelőzési, óvó-védő feladatainkat.

 

4. Nevelés feladatok

 1. differenciált képességfejlesztés a gyermeki tevékenységekben
 2. nemzetiségi nevelés irányelveinek, óvodánkra átírható elméleti és gyakorlati megvalósítása
 3. önértékelés

 

 

1.Differenciált képességfejlesztés a gyermeki tevékenységekben

 

Mindennapi munkánk során nap, mint nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy gyermekcsoportjaink évről évre más képességekkel bírnak. Ebből a tényből kiindulva, legjobb tudásunkhoz mérten minden megteszünk annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek igényeit egészséges keretek között, de a lehető legtökéletesebben kielégítsük. Az eltérő egyéni képességek miatt, a gyermekek egyéni képességfejlesztése elengedhetetlenné vált számunkra.

Azonosulva Pedagógiai Programunkban megfogalmazottakkal, arra törekszünk, óvodásaink nyugodt, családias légkörű óvodai nevelés során egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartása mellett, testileg és lelkileg egészségesen fejlődhessenek. Nagyon fontosnak tartom a türelmet, az a feladatunk, hogy ott legyünk a gyermekek mellett, és a fejlődésükhöz szükséges feltételeket megteremtsük. Ha ezt legjobb tudásunkhoz mérten végezzük, megérik annak gyümölcse. Tesszük ezt úgy, hogy gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak megfelelő- tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról.

E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

A gyermekek fejlesztéséről akkor beszélhetünk, ha a foglalkozások szintje egy lépéssel megelőzi a gyermek aktuális fejlettségi szintjét.

A gyermekek számára az óvónő tudatosan és tervszerűen biztosítja a fejlődéséhez a differenciált tevékenykedés feltételrendszerét. Ez a fajta foglalkoztatás az óvodapedagógustól megkívánja, hogy ismereteit folyamatosan bővítse, hogy nagyon jó szervező, áttekintő képességgel rendelkezzen, és természetesen legyen nagyon kreatív. A gyermekek érdeklődésének függvényében mindig újabb és újabb lehetőség nyílik az egyéni bánásmód és a differenciált foglalkoztatás megvalósítására, a gyermek fejlődési ütemének figyelembevételére.

Munkánk során nem hagyhatjuk szem elől azokat a gyermekeket sem, akik szeretnek kezdeményezéseinktől távol maradni.

A kötetlen foglalkozási forma már önmagában lehetővé teszi a differenciálást, hiszen a gyermek választ, differenciál saját képességei alapján.

Az óvodapedagógus joga megítélni, hogy az adott gyermek csoport ismeretében, az adott témakörben kötött, vagy kötetlen foglalkoztatási formát választ. Fontos viszont, hogy a foglalkozásokat hassa át a játékosság, az oldott, családias légkör.

Minden gyermek számára időt és lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy az esetleges hiányosságait, lemaradását, gyakorlásra szoruló területeit elmélyítse, korrigálhassa.

Az óvodapedagógus feladatai:

 1. a gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása
 2. a következő fejlettségi szintre való eljuttatás megtervezése
 3. hiányos ismeretek pótlásához a feltételek biztosítása, az elsajátított ismeretek gyakorlása, megerősítése
 4. a gyakorláshoz, elmélyítéshez elegendő idő, hely és eszközök biztosítása
 5. bátoríró nevelés, különös tekintettel a pozitív megerősítésre
 6. fokozott együttműködés a családdal
 7. szükség esetén szakember bevonása a továbbhaladáshoz

Feladataink a tehetséggel bíró gyermekek esetében:

 1. megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a tehetség kibontakoztatásához
 2. differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazása
 3. megfelelő szakember bevonása
 4. fokozott együttműködés a családdal

 

II. Óvoda-bölcsődei feladataink

A óvoda-bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek (2éves kortó) napközbeni ellátásának testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a gondozás, nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján. Ezen belül:

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

 • a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása
 • a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése,
 • egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás),
 • szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok ellátása.

 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

 • derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában,
 • a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése,
 • az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az éntudat egészséges fejlődésének segítése,
 • a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
 • lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését,
 • a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása),
 • a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

 • az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör bővülésének segítése,
 • a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása,
 • a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása,
 • az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása,
 • az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése,
 • ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése,
 • a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben.

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés- Önértékelés

A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszert írt elő, mely egységes, mert az értékelés alapját képező elvárások központilag kerültek meghatározásra. Az önértékelés kiterjed pedagógusra, intézményvezetőre és magára az intézményre egyaránt. Az elvárások, az általános eljárások, a módszerek és eszközök egységes standardot alkotnak. A standardok alkalmazása fenntartótól függetlenül, külső ellenőrzés esetén külső szakértők (tanfelügyelők) bevonásával történik

Célja:

Az önértékelés fókuszában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább hatást gyakorló, standardban leírt pedagógus, vezető kompetenciák és intézményi jellemzők állnak, az intézmény saját céljaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen.

 

Feladataink:

 1. önértékelési csoport működtetése, pedagógus kompetenciák minél tökéletesebb megismerése, azok beépítése a mindennapi munkába
 2. pedagógus önértékelési rendszer működtetése

 

Nemzetiségi nevelés

Az óvodai nevelés magába foglalja a nemzetiségi hagyományok, szokások továbbörökítését, valamint a nemzetiségi idenditástudat megalapozását és fejlesztését. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül. A hangsúly a gyermekek beszédkészségét, képességét figyelembe véve a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van.  Kiscsoportban az anyanyelvi nevelés kerül előtérbe, mert sajnos évek óta azzal a ténnyel szembesülünk, hogy a hozzánk érkező gyermekek anyanyelvi képességei eltérnek az életkortól elvárható sajátosságoktól.

Középső és nagycsoportban a két nyelv használatának aránya a csoportos óvónők megítélésén múlik.

Célunk és feladatunk, hogy a gyermekekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a nemzetiségi kultúra és nyelv iránt. A gyermekek életkori és egyéni képességeiknek megfelelően forduljanak érdeklődéssel a német nemzetiség hagyományai, szokásai felé. Egyre bővülő kommunikáció révén, készüljenek fel a német nyelv iskolai tanulására.,

 

III. Projektek témái

1.ŐSZ KINCSEI: Újra az óvodában, Terméskosár, Így tedd rá úgy tedd rá, állatok,Útra kél a falevél-Márton nap

 

2.TÉL CSENGŐI CSENGENEK: Család, Mikulás, Karácsony, Új év, új esztendő, Közlekedés foglalkozások, Farsang-Hagyományőrzés, Nemzetiségi hét, Egészséghét, öltözködés

 

3.KÉK BOLYGÓ ÉBREDÉSE: Víz fontossága, Beültettem kiskertemet, Földanyó, Húsvét, Anyák napja, Madarak fák napja, Rendszerezés, ismétlés, Évzárók, Gyermek hét, júniális

4.NYÁR: végre itt a nyár

 

 

 

Nevelési  feladataink:

     A közösség értékeinek megőrzése, az új értékek felismerése, azok beépítése a nevelő munkába.

     Kiemelt figyelem a nemzetiségi nevelésre, a nemzetiségi nyelv fokozottabb használata, kihasználva ezzel, a gyermekek utánzáson alapuló tanulási lehetőségeit

     Madárbarát ovi program a madarász segítségével és támogatásával

     Zöld ovis program működtetése

     Projekt hetek megszervezése, lebonyolítása

     Belső továbbképzési rendszer működtetése

 

Fejlesztési terv

 

Feladatok

Módszerek

Résztvevők

Határidő

felelősök

 

Aktuális feladatok megbeszélése

Rétegértekezlet

ciklus

óvónők

dajkák,

Hetente

4. hét

illetve szükség szerint

Óvoda

vezető

A gyermekcsoport nevelési feladatai

Csoport értekezlet

Egy csoportban dolgozó óvónők, dajkák

Szeptember,

február

óv.

óv.

 

 

 

 

 

Csoportos dokumentációk megfeleltetése a törvényi kötelezettségeknek

Éves ütemterv

Tematikus terv

Projekt tervek

Tevékenységek tervezése

Megbeszélés a csoportos óvónőkkel

Csoportos óvónők

Projektek kezdete

 óvoda-vezető

Munkaköri jegyzékek aktualizálása a tanév feladataihoz

Munkaköri jegyzékek felülvizsgálata

alkalmazottak

Szeptember 3. hete

óv.

Munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek felelevenítése

Munkavédelmi oktatás

alkalmazottak

augusztus

Óv.

 

A munkaértekezletek rendszerét, a szervezet fejlesztése érdekében az előző táblázatban meghatározottak szerint kibővítjük.

A szakmai csoportok az óvodai munkaterv alapján kidolgozott saját munkatervvel dolgoznak, munkájukkal segítik a nevelőtestület munkáját.

 

A gyermekvédelmi munka

Feladatunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk és megadjuk a fejlődéséhez szükséges segítséget.

Ennek érdekében meg kell teremteni a segítő szakemberek együttműködésének feltételeit

 /óvónő, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős, védőnő, orvos, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság/.

A gyermekvédelmi munka munkatervét a melléklet tartalmazza.

 Kidolgozásáért felelős: gyermekvédelmi felelős, határidő szeptember 15.

 

Ellenőrzési feladatok

 

Az ellenőrzés rendszerét a szervezet fejlesztése a munka színvonalának megőrzése és a stratégiai terv aktuális feladatainak megvalósítása szolgálatába kell állítani. Az ellenőrzés ebben a tanévben is a belső ellenőrzési tervtáblázat alapján folyik. Az ellenőrzés során az alábbi módszereket alkalmazzuk:

  tematikus ellenőrzés évi egy alkalommal

  dokumentumelemzés

  beszámoltatás

  helyszíni ellenőrzés

 

 

V:  intézmény vezetője

Vh: intézmény vezető helyettes

NM: nemzetiségi munkaközösség vezetője

EM: egészséges életmódra neveléssel foglalkozó munkacsoport vezetője

MV: munkavédelmi és katasztrófavédelmi megbízott

ÉV: élelmezésvezető

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Pedagógiai, tanügy-igazgatási ellenőrzés

Csoportnaplók ellenőrzése

Igazolás

V

 

V

 

V

 

V

 

V

 

 

V

Mulasztási naplók ellenőrzése

Igazolás

V

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

V

Statisztika

Igazolás

 

V

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

Ünnepek, hagyományok

Igazolás

 

V

 

V

 

V

 

 

 

V

 

 

 

Tematikus (nevelési területek) ***

Igazolás

 

V

V

 

V

 

V

 

V

 

 

 

Önértékelési csoport

Igazolás

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

Szülői értekezlet

Igazolás

V

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

V

Kapcsolattartás

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkáltatói feladatok ellenőrzése

Átruházott jogkörök

Igazolás

V

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

Új alkalmazott  beilleszkedése

Igazolás

V

M

Vh

M

V

M

Vh

M

V

M

Vh

M

V

M

Vh

M

V

M

Vh

M

V

M

V

M

Munkaidő betartása

Igazolás

Vh

Vh

Vh

Vh

Vh

Vh

Vh

Vh

Vh

Vh

 

 

Technikai dolgozók munkavégzése

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

A gazdálkodás ellenőrzése

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI

XII.

I.

II.

III.

VI.

V.

VI

VII

VIII.

Takarékos gazdálkodás

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Beszerzések

Igazolás

V

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszköznyilvántartás

Igazolás

Vh

 

 

Vh

 

 

 

 

 

 

 

 

Leltár

Igazolás

V

 

 

V

 

 

 

 

V

 

 

 

Biztonságtechnikai előírások

Igazolás

MV

 

 

MV

 

 

 

 

MV

 

 

 

Helyettesítés, túlóra

Igazolás

V

MV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Szabadságolás

Igazolás

V

MV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Házipénztár kezelése

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bizonylatolás

Igazolás

V

PED.A.

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V PED.A

Pedagógus továbbképzés

Igazolás

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkeztetés

Igazolás

V

EM

EM

EM

V

EM

EM

EM

V

EM

 

EM

 

 

 

Egyéb ellenőrzések

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Munkavédelmi előírások betartása,

Baleset megelőzés

Igazolás

MV

 

 

 

MV

 

 

MV

 

 

 

 

Munkavédelmi oktatás

Igazolás

MV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi eszközök használata

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

Az óvoda tisztasága

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

Az udvar tisztasága

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

 

 

Csoportban történő átfogó ellenőrzés, különös tekintettel a következő feladatokra:

     Esélyegyenlőség biztosítása gyermekvédelmi tevékenység, egészfejlesztéssel kapcsolatos teendők elvégzése

     Dokumentáció naprakészsége, megléte

     A gyermekek egyénre szabott fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása, differenciálás

     Óvoda-bölcsőde csoport egészséges működése, csoportos óvónők-gondozónő,  dajka  szerepek a csoportban

     Zöld ovi kritérium rendszerében meghatározottak alkalmazása a gyakorlatban

     Nemzetiségi nevelés

 

A nevelési év helyi rendje:

 

 

 

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

Értekezlet dátuma

 

Célja

felelős

2017. 08.24. de. 10. du.15.30

új óvodások és családjaik megismerése

óvodavezető csoportos óvónők, dajka

2017. augusztus 30.du

 

Nevelési évnyitó értekezlet

óvodavezető

2018. január  30. du.13.

Félévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

Pedagógiai munka elemzése, értékelése

Pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

 

óvodavezető

2018. június 12.

Nevelési évet záró értekezlet

 

 óvoda-vezető

2017/2018 tanévet átfogóan, minden kedden

Nevelőtestületi értekezlet az aktuális, időszerű feladatok megbeszélése

 

 

Szülői értekezletek terve

 

Értekezlet dátuma

 

célja

felelős

2017.augusztus 24. du.15.30

Tanévnyitó szülői értekezlet

A legkisebbeknek

óvodavezető

Csoportos óvónők

2017. szept. 12.

 

Csoportos szülői értekezlet

 

 

 

 

 

 

2017.okt.-nov.

Fogadóórák az iskolakészültség megállapításának eredményeiről

Csoportos óvónők

2017.nov.  9-10

Nyilt nap az oviban Márton napi barkács keretében

Csoportos óvónők

2017. november

Iskolába hívogató

Igazgató, leendő tanító néni

2018. február 15

Beszoktatás tapasztalati

Csoportos óvónők

2018. február-márc.

Fogadóórák a  gyermekek teljesítményének ismertetéséről szükség esetén

 

2018. április5.

Iskolába készülők tájékoztatása a nevelése év hátralevő eseményeiről

Csoportos óvónők

 

nevelés nélküli munkanapok:

2017.október 20. du.13 órától

2018. április 3 kedd

Nevelés nélküli munkanapok száma egy tanévben 5 lehet, ezekről a napokról a családokat 8 nappal előbb értesítjük.

 

Végezetül a tanév   gróf Széchenyi István gondolatával kívánok sikerekben gazdag tanévet  :

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”

 

 

 
PUSZTAVÁMI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

 

 

 

 

 

                                    2016-2017

MUNKATERV

 

Intézmény OM - azonosítója:

 

 

Óvodavezető 

 

……………………………..……………

 

aláírás

Legitimációs eljárás

 

Nevelőtestület nevében

 

……………………………………………

 

aláírás

 

Alkalmazotti közösség nevében

 

……………………………………….

 

aláírás

Szülői szervezet nevében

 

……………………………………….

 

aláírás

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

Ph.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bevezetés

 

 A 2016/2017 tanévre vonatkozó munkatervet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján:

    a nemzeti köznevelésiről szóló 2011.CXC. törvény 70.§ (2) bekezdés c) pontja

    a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a

    2016/2017. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

    A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai

    A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja

 

állítottam össze, a munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:

      az intézmény pedagógiai programja

      a szervezeti és működési szabályzat

      az Önértékelési kézikönyvben megfogalmazottak

 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményezési feladatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Helyzetelemzés- Személyi feltételek

 

Óvodai ellátásban részesülő gyermekek számának várható alakulása 2016/2017 tanévben

Szept.1-én: 78 óvodás kisgyermek és 5 bölcsődés kisgyermek kezdi meg a tanévet

Okt.1-én: összesen: 91 óvodáskorú és 5bölcsődés kisgyermek várható

2017.május 31-ig összesen: 96óvodás és 5 bölcsődés kisgyermek várható

SNI (sajátos nevelési igényű) gyermek várható alakulása

                            1 autizmus spektrumzavarral küzdő

                            1 nyelvi fejlődési zavarral és kevert specifikus fejlődési zavarral

                            1 vakságban szenvedő kisgyermek integrálásával kezdjük a tanévet, így SNI gyermekeink száma: 3fő, számított létszámuk: 2*3főnek számítható és 1 * 2főnek számítható

 

Bölcsődések helyzete

2016/2017 tanévtől egységes óvoda-bölcsődei csoportunkra a beiratkozáskor nagy érdeklődés mutatkozott, de mivel törvényi feltétel a bölcsődei élet megkezdésének a 2. életév elérése, ezért a teljes létszámot csak a második félévben tudjuk elérni. A tanévet 3 bölcsődéssel kezdjük, év közben számuk 5- re emelkedik.

 

Az egységes óvoda-bölcsőde várható számított létszáma:

 2016.okt.1-vel:  89  fő + 5 bölcsődés

 2017.május 31-én: 96fő+ 5 bölcsődés

 

 

 

                           

A csoportok és csoportlétszámok:

 

 

 CSOPORTOK

LÉTSZÁM

ÓVÓNŐK, DAJKA, PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 

Cicás

17 óvodás gyermek

5 bölcsődés

Leitner Józsefné óvodapedagógus

Krebsz Józsefné nemzetiségi óvodapedagógus

Hadnagy Nóra kisgyermek csecsemő gondozó

Gulyás Zoltánné dajka

Macis

25

Lampert Józsefné óvodapedagógus

Szemeti Alexandra nemzetiségi óvodapedagógus

Tultz Adrienn dajka

Könnyű Edina gyógyped. asszisztens 4 órába

Pillangós

24

Kemmer Anita óvodapedagógus

Markóné Staudt Tünde nemzetiségi óvodapedagógus

Gaszner Krisztina dajka

 

Katicás

25

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodapedagógus

XY nemzetiségi óvodapedagógus

Fülöp Krisztiánné dajka

Anga Sándorné

Pedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

 

2016 szeptemberében az óvodai nevelési feladatokat a következő személyi feltételekkel biztosítjuk

 

Függetlenített intézményvezető

1fő

Nemzetiségi óvodapedagógus

4 fő

óvodapedagógus

4 fő

dajka

4 fő

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Kisgyermek és csecsemőgondozó

1fő

Gyógypedagógiai asszisztens napi 4 órában

1fő

SNI gyermekek ellátása

2016/2017 tanévben a látássérült kisgyermek fogadását, napi 4 órában Könnyű Edina személyében gyógypedagógiai asszisztenssel látjuk el.

Autista kisgyermek és  ellátására utazó gyógypedagógust,  nyelvi fejlődési zavarral és kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő kisgyermek számára logopédust és gyógypedagógust ír elő a szakvélemény.

3.Tárgyi feltételek

 

Óvodánk a 20 /2012 EMMI rendeletben meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal rendelkezik, a felszerelések a használat során cserére szorulnak, amit anyagi lehetőségeinknek megfelelően cserélünk.

 

4. Nevelés feladatok

 1. differenciált képességfejlesztés a gyermeki tevékenységekben
 2. nemzetiségi nevelés irányelveinek, óvodánkra átírható elméleti és gyakorlati megvalósítása
 3. önértékelés
 4. felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és a minősítésre

 

1.Differenciált képességfejlesztés a gyermeki tevékenységekben

 

Mindennapi munkánk során nap, mint nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy gyermekcsoportjaink évről évre más képességekkel bírnak. Ebből a tényből kiindulva, legjobb tudásunkhoz mérten minden megteszünk annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek igényeit egészséges keretek között, de a lehető legtökéletesebben kielégítsük. Az eltérő egyéni képességek miatt, a gyermekek egyéni képességfejlesztése elengedhetetlenné vált számunkra.

Azonosulva Pedagógiai Programunkban megfogalmazottakkal, arra törekszünk, óvodásaink nyugodt, családias légkörű óvodai nevelés során egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartása mellett, testileg és lelkileg egészségesen fejlődhessenek. Tesszük ezt úgy, hogy gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak megfelelő- tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról.

E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

A gyermekek fejlesztéséről akkor beszélhetünk, ha a foglalkozások szintje egy lépéssel megelőzi a gyermek aktuális fejlettségi szintjét.

A gyermekek számára az óvónő tudatosan és tervszerűen biztosítja a fejlődéséhez a differenciált tevékenykedés feltételrendszerét. Ez a fajta foglalkoztatás az óvodapedagógustól megkívánja, hogy ismereteit folyamatosan bővítse, hogy nagyon jó szervező, áttekintő képességgel rendelkezzen, és természetesen legyen nagyon kreatív. A gyermekek érdeklődésének függvényében mindig újabb és újabb lehetőség nyílik az egyéni bánásmód és a differenciált foglalkoztatás megvalósítására, a gyermek fejlődési ütemének figyelembevételére.

Munkánk során nem hagyhatjuk szem elől azokat a gyermekeket sem, akik szeretnek kezdeményezéseinktől távol maradni.

A kötetlen foglalkozási forma már önmagában lehetővé teszi a differenciálást, hiszen a gyermek választ, differenciál saját képességei alapján.

Az óvodapedagógus joga megítélni, hogy az adott gyermek csoport ismeretében, az adott témakörben kötött, vagy kötetlen foglalkoztatási formát választ. Fontos viszont, hogy a foglalkozásokat hass át a játékosság, az oldott, családias légkör.

Minden gyermek számára időt és lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy az esetleges hiányosságait, lemaradását, gyakorlásra szoruló területeit elmélyítse, korrigálhassa.

Az óvodapedagógus feladatai:

 1. a gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása
 2. a következő fejlettségi szintre való eljuttatás megtervezése
 3. hiányos ismeretek pótlásához a feltételek biztosítása, az elsajátított ismeretek gyakorlása, megerősítése
 4. a gyakorláshoz, elmélyítéshez elegendő idő, hely és eszközök biztosítása
 5. bátoríró nevelés, különös tekintettel a pozitív megerősítésre
 6. fokozott együttműködés a családdal
 7. szükség esetén szakember bevonása a továbbhaladáshoz

Feladataink a tehetséggel bíró gyermekek esetében:

 1. megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a tehetség kibontakoztatásához
 2. differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazása
 3. megfelelő szakember bevonása
 4. fokozott együttműködés a családdal

 

II. Óvoda-bölcsődei feladataink

A óvoda-bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek (2éves kortó) napközbeni ellátásának testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a gondozás, nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján. Ezen belül:

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

 • a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása
 • a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése,
 • egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás),
 • szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok ellátása.

 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

 • derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában,
 • a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése,
 • az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az éntudat egészséges fejlődésének segítése,
 • a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
 • lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését,
 • a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása),
 • a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

 • az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör bővülésének segítése,
 • a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása,
 • a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása,
 • az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása,
 • az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése,
 • ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése,
 • a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben.

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés- Önértékelés

A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszert írt elő, mely egységes, mert az értékelés alapját képező elvárások központilag kerültek meghatározásra. Az önértékelés kiterjed pedagógusra, intézményvezetőre és magára az intézményre egyaránt. Az elvárások, az általános eljárások, a módszerek és eszközök egységes standardot alkotnak. A standardok alkalmazása fenntartótól függetlenül, külső ellenőrzés esetén külső szakértők (tanfelügyelők) bevonásával történik

Célja:

Az önértékelés fókuszában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább hatást gyakorló, standardban leírt pedagógus, vezető kompetenciák és intézményi jellemzők állnak, az intézmény saját céljaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen.

 

Feladataink:

 1. önértékelési csoport működtetése, pedagógus kompetenciák minél tökéletesebb megismerése, azok beépítése a mindennapi munkába

 

 1. öt éves átfogó intézményi önértékelési program elkészítése

                            pedagógus önértékelés

                            vezető önértékelés

                           intézmény önértékelése

 1. éves önértékelési terv készítése

 

 

 

III. Projektek témái

1.ŐSZ KINCSEI: Bíborfényes ősz, Terméskosár, Útra kél a falevél-Márton nap

 

2.TÉL CSENGŐI CSENGENEK: Család, Mikulás, Karácsony, Hagyományőrzés

 

3.KÉK BOLYGÓ ÉBREDÉSE: Víz, Föld, Húsvét

4.NYÁR

 

 

Nevelési  feladataink:

      A közösség értékeinek megőrzése, az új értékek felismerése, azok beépítése a nevelő munkába.

      Az új fenntartásba kerülő egységes óvoda-bölcsőde az évtizedek alatt a gyermekek minél tökéletesebb fejlődésének elősegítése érdekében kialakított hitvallásának megőrzése, annak megfeleltetése az új kihívásokkal szemben

      Zöld ovi kritérium rendszerében megfogalmazottaknak való megfelelés, új pályázat benyújtása a Zöld ovi cím másodszori elérésére

      Madárbarát ovi program a madarász segítségével és támogatásával

      Projekt hetek zárásának megszervezése, lebonyolítása

      Belső továbbképzési rendszer működtetése

      Nemzetiségi óvodaként a tanévet hozzárendeljük a nemzetiségi óvodák irányelveihez, igyekszünk a német nyelvet munkánk során még nagyobb odafigyeléssel, tudatosan mindennapjainkba beépíteni

      Nemzetiségi hét

      Majális

 

Fejlesztési terv

 

Feladatok

Módszerek

Résztvevők

Határidő

felelősök

 

Aktuális feladatok megbeszélése

Rétegértekezlet

ciklus

óvónők

dajkák, konyhások

Hetente

4. hét

illetve szükség szerint

Óvoda

vezető

A gyermekcsoport nevelési feladatai

Csoport értekezlet

Egy csoportban dolgozó óvónők, dajkák

Szeptember,

február

Tóv.

Tóvh.

 

 

 

 

 

Csoportos dokumentációk megfeleltetése a törvényi kötelezettségeknek

Éves ütemterv

Tematikus terv

Projekt tervek

Tevékenységek tervezése

Megbeszélés a csoportos óvónőkkel

Csoportos óvónők

Projektek kezdete

 óvoda-vezető

Munkaköri jegyzékek aktualizálása a tanév feladataihoz

Munkaköri jegyzékek felülvizsgálata

alkalmazottak

Szeptember 3. hete

Tóv.

Munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek felelevenítése

Munkavédelmi oktatás

alkalmazottak

augusztus

Óv.

 

A munkaértekezletek rendszerét, a szervezet fejlesztése érdekében az előző táblázatban meghatározottak szerint kibővítjük.

A szakmai csoportok az óvodai munkaterv alapján kidolgozott saját  munkatervvel dolgoznak, munkájukkal segítik a nevelőtestület munkáját.

 

A gyermekvédelmi munka

Feladatunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk és megadjuk a fejlődéséhez szükséges segítséget.

Ennek érdekében meg kell teremteni a segítő szakemberek együttműködésének feltételeit

 /óvónő, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős, védőnő, orvos, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság/.

A gyermekvédelmi munka munkatervét a melléklet tartalmazza.

 Kidolgozásáért felelős: gyermekvédelmi felelős, határidő szeptember 15.

 

Ellenőrzési feladatok

 

Az ellenőrzés rendszerét a szervezet fejlesztése a munka színvonalának megőrzése és a stratégiai terv aktuális feladatainak megvalósítása szolgálatába kell állítani. Az ellenőrzés ebben a tanévben is a belső ellenőrzési tervtáblázat alapján folyik. Az ellenőrzés során az alábbi módszereket alkalmazzuk:

  tematikus ellenőrzés évi egy alkalommal

  dokumentumelemzés

  beszámoltatás

  helyszíni ellenőrzés

 

 

V:  intézmény vezetője

NM: nemzetiségi munkaközösség vezetője

EM: egészséges életmódra neveléssel foglalkozó munkacsoport vezetője

MV: munkavédelmi és katasztrófavédelmi megbízott

ÉV: élelmezésvezető

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Pedagógiai, tanügy-igazgatási ellenőrzés

Csoportnaplók ellenőrzése

Igazolás

V

 

V

 

V

 

V

 

V

 

 

V

Mulasztási naplók ellenőrzése

Igazolás

V

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

V

Statisztika

Igazolás

 

V

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

Ünnepek, hagyományok

Igazolás

 

V

 

V

 

V

 

 

 

V

 

 

 

Tematikus (nevelési területek) ***

Igazolás

 

V

V

 

V

 

V

 

V

 

 

 

Önértékelési csoport

Igazolás

V

 

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

Szülői értekezlet

Igazolás

V

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

V

Kapcsolattartás

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkáltatói feladatok ellenőrzése

Átruházott jogkörök

Igazolás

V

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

Új alkalmazott  beilleszkedése

Igazolás

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

Munkaidő betartása

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

Technikai dolgozók munkavégzése

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

A gazdálkodás ellenőrzése

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI

XII.

I.

II.

III.

VI.

V.

VI

VII

VIII.

Takarékos gazdálkodás

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Beszerzések

Igazolás

V

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszköznyilvántartás

Igazolás

V

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Leltár

Igazolás

V

 

 

V

 

 

 

 

V

 

 

 

Biztonságtechnikai előírások

Igazolás

MV

 

 

MV

 

 

 

 

MV

 

 

 

Helyettesítés, túlóra

Igazolás

V

MV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Szabadságolás

Igazolás

V

MV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Házipénztár kezelése

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bizonylatolás

Igazolás

V

PED.A.

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V

PED.A

V PED.A

Pedagógus továbbképzés

Igazolás

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkeztetés

Igazolás

V

EM

EM

EM

V

EM

EM

EM

V

EM

 

EM

 

 

 

Egyéb ellenőrzések

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Munkavédelmi előírások betartása,

Baleset megelőzés

Igazolás

MV

 

 

 

MV

 

 

MV

 

 

 

 

Munkavédelmi oktatás

Igazolás

MV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi eszközök használata

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

Az óvoda tisztasága

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

Az udvar tisztasága

Igazolás

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

 

 

Csoportban történő átfogó ellenőrzés, különös tekintettel a következő feladatokra:

      Esélyegyenlőség biztosítása gyermekvédelmi tevékenység, egészfejlesztéssel kapcsolatos teendők elvégzése

      Dokumentáció naprakészsége, megléte

      A gyermekek egyénre szabott fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása, differenciálás

      Óvoda-bölcsőde csoport egészséges működése, csoportos óvónők-gondozónő,  dajka  szerepek a csoportban

      Zöld ovi kritérium rendszerében meghatározottak alkalmazása a gyakorlatban

      Nemzetiségi nevelés

 

A nevelési év helyi rendje:

 

 

 

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

Értekezlet dátuma

 

Célja

felelős

2016. augusztus 29.du

 

Nevelési évnyitó értekezlet

óvodavezető

2017. január  

Félévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

Pedagógiai munka elemzése, értékelése

Pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

 

óvodavezető

2017. június

Nevelési évet záró értekezlet

 

 óvoda-vezető

2016/2017 tanévet átfogóan, minden kedden

Nevelőtestületi értekezlet az aktuális, időszerű feladatok megbeszélése

 

 

Szülői értekezletek terve

 

Értekezlet dátuma

 

célja

felelős

2016.augusztus 30. du.16

Tanévnyitó szülői értekezlet

A legkisebbeknek

óvodavezető

Csoportos óvónők

 

 

Csoportos szülői értekezlet

 

 

 

 

 

 

2016.okt.-nov.

Fogadóórák az iskolakészültség megállapításának eredményeiről

Csoportos óvónők

2016.nov. 

Nyilt nap az oviban

Csoportos óvónők

2016. november

Iskolába hívogató

Igazgatónő, leendő tanító néni

2017. február

Beszoktatás tapasztalati

Csoportos óvónők

2017. február-márc.

Fogadóórák a  gyermekek teljesítményének ismertetéséről szükség esetén

 

2017. márc.

Iskolába készülők tájékoztatása a nevelése év hátralevő eseményeiről

Csoportos óvónők