Munkaterv

Zengő Óvoda egységes Óvoda-bölcsőde

Pusztavámi Tagóvoda-bölcsőde

8066 Pusztavám, Petőfi S.u.2.

Tel.: 22/577-032

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 

OM: 201025 

2015/2016

MUNKATERV

 

A munkatervet készítette:……Brücklné Staudt Mónika…………………………..

 

A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés száma és kelte:……………………………..

  

 1. Bevezetés

 

 A 2015/2016 tanévre vonatkozó munkatervet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján:

    a nemzeti köznevelésiről szóló 2011.CXC. törvény 70.§ (2) bekezdés c) pontja

    a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a

 

    2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015.(V.28.) EMMI rendelet

    A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai

    A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja

 

állítottam össze, a munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:

      az intézmény pedagógiai programja

      a szervezeti és működési szabályzat

       

 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményezési feladatok.

 

2.Helyzetelemzés- Személyi feltételek

 

Óvodai ellátásban részesülő gyermekek számának várható alakulása 2015/2016 tanévben

Szept.1-én: 70 kisgyermek kezdi meg a tanévet

Okt.1-én: összesen: 88 kisgyermek várható

2016.május 31-ig összesen: 93 kisgyermek

A 92 fő tényleges létszámból, tanévkezdéskor: 2 autizmus spektrumzavarral küzdő

                            1 mutizmussal élő értelmi fogyatékos

                            1 vakságban szenvedő kisgyermek integrálásával kezdjük a tanévet, így SNI gyermekeink száma: 4 fő, számított létszámuk: 4*3fő=12 fő

2015/2016 tanévtől egységes óvoda-bölcsődei csoportot is indítunk, ahol 5 fő 2-3 éves kisgyermek kezdi meg bölcsődei évét, az ő számított létszámuk: 5*2=10fő, ezen adatok figyelembevételé:

Várható számított létszámunk 2015.okt.1-vel:     101 fő

                                                2016.május 31-én: 105 fő

                            

A csoportok és csoportlétszámok:

 

 

 CSOPORTOK

LÉTSZÁM

ÓVÓNŐK, DAJKA, PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 

Cicás

17 óvodás gyermek

5 bölcsődés

Leitner Józsefné óvodapedagógus

Krebsz Józsefné nemzetiségi óvodapedagógus

Hadnagy Nóra kisgyermek csecsemő gondozó

Gulyás Zoltánné dajka

Macis

21

Lampert Józsefné óvodapedagógus

Szemeti Alexandra nemzetiségi óvodapedagógus

Tultz Adrienn dajka

Könnyű Edina gyógyped.asszisztens 4 órában

Pillangós

24

Kemmer Anita óvodapedagógus

Markóné Staudt Tünde nemzetiségi óvodapedagógus

Merkatz Mónika dajka

 

Katicás

24

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodapedagógus

Brücklné Staudt Mónika nemzetiségi óvodapedagógus

Fülöp Krisztiánné dajka

Anga Sándorné

Pedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

 

2015 szeptemberében az óvodai nevelési feladatokat a következő személyi feltételekkel biztosítjuk

 

Nemzetiségi óvodapedagógus

4 fő

óvodapedagógus

4 fő

dajka

4 fő

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Kisgyermek és csecsemőgondozó

1fő

Gyógypedagógiai asszisztens napi 4 órában

1fő

2015/2016 tanévtől készülünk a látássérült kisgyermek fogadására, helyi önkormányzat segítségével napi 4 órában Könnyű Edina személyében gyógypedagógiai asszisztensi státuszt kaphattunk.

 

Az induló egységes óvoda-bölcsőde csoportban Hadnagy Nóra kisgyermek és csecsemőgondozó látja el a gondozási feladatokat.

 

 

3.Tárgyi feltételek

 

Óvodánk a 20 /2012 EMMI rendeletben meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal rendelkezik, a felszerelések a használat során cserére szorulnak, amire lehetőséget biztosít a költségvetésünk.

Pozitívumként értékelendő, hogy a nyár folyamán :

      szükséges karbantartási munkák megtörténtek, az udvarról bevezető lépcső mellé korlát, illetve kapaszkodó került

      a 4. csoport mosdójában megrepedt falat statikus ellenőrizte, az ő javaslatának megfelelően polgármester úr megteszi a szükséges intézkedéseket

 

4. Nevelés feladatok

 1. differenciált képességfejlesztés a gyermeki tevékenységekben
 2. teendők az egységes óvoda-bölcsőde csoport beindítása körül
 3. önértékelés célja, folyamata

 

1.Differenciált képességfejlesztés a gyermeki tevékenységekben

 

Mindennapi munkánk során nap, mint nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy gyermekcsoportjaink évről évre más képességekkel bírnak. Ebből a tényből kiindulva, legjobb tudásunkhoz mérten minden megteszünk annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek igényeit egészséges keretek között, de a lehető legtökéletesebben kielégítsük. Az eltérő egyéni képességek miatt, a gyermekek egyéni képességfejlesztése elengedhetetlenné vált számunkra.

Azonosulva Pedagógiai Programunkban megfogalmazottakkal,  arra törekszünk, óvodásaink nyugodt, családias légkörű óvodai nevelés során egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartása mellett, testileg és lelkileg egészségesen fejlődhessenek. Tesszük ezt úgy, hogy gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak megfelelő- tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról.

E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

A gyermekek fejlesztéséről akkor beszélhetünk, ha a foglalkozások szintje egy lépéssel megelőzi a gyermek aktuális fejlettségi szintjét.

A gyermekek számára az óvónő tudatosan és tervszerűen biztosítja a fejlődéséhez a differenciált tevékenykedés feltételrendszerét. Ez a fajta foglalkoztatás az óvodapedagógustól megkívánja, hogy ismereteit folyamatosan bővítse, hogy nagyon jó szervező, áttekintő képességgel rendelkezzen, és természetesen legyen nagyon kreatív. A gyermekek érdeklődésének függvényében mindig újabb és újabb lehetőség nyílik az egyéni bánásmód és a differenciált foglalkoztatás megvalósítására, a gyermek fejlődési ütemének figyelembevételére.

Munkánk során nem hagyhatjuk szem elől azokat a gyermekeket sem, akik szeretnek kezdeményezéseinktől távol maradni.

A kötetlen foglalkozási forma már önmagában lehetővé teszi a differenciálást, hiszen a gyermek választ, differenciál saját képességei alapján.

Az óvodapedagógus joga megítélni, hogy az adott gyermek csoport ismeretében, az adott témakörben kötött, vagy kötetlen foglalkoztatási formát választ. Fontos viszont, hogy a foglalkozásokat hass át a játékosság, az oldott, családias légkör.

Minden gyermek számára időt és lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy az esetleges hiányosságait, lemaradását, gyakorlásra szoruló területeit elmélyítse, korrigálhassa.

Az óvodapedagógus feladatai:

 1. a gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása
 2. a következő fejlettségi szintre való eljuttatás megtervezése
 3. hiányos ismeretek pótlásához a feltételek biztosítása, az elsajátított ismeretek gyakorlása, megerősítése
 4. a gyakorláshoz, elmélyítéshez elegendő idő, hely és eszközök biztosítása
 5. bátoríró nevelés, különös tekintettel a pozitív megerősítésre
 6. fokozott együttműködés a családdal
 7. szükség esetén szakember bevonása a továbbhaladáshoz

Feladataink a tehetséggel bíró gyermekek esetében:

 1. megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a tehetség kibontakoztatásához
 2. differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazása
 3. megfelelő szakember bevonása
 4. fokozott együttműködés a családdal

 

II. Óvoda-bölcsődei feladataink

A óvoda-bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek (2éves kortó) napközbeni ellátásának testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a gondozás, nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján. Ezen belül:

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

 • a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása
 • a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése,
 • egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás),
 • szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok ellátása.

 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

 • derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában,
 • a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése,
 • az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az éntudat egészséges fejlődésének segítése,
 • a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
 • lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését,
 • a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása),
 • a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

 • az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör bővülésének segítése,
 • a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása,
 • a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása,
 • az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása,
 • az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése,
 • ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése,
 • a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben.

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés- Önértékelés

A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszert írt elő, mely egységes, mert az értékelés alapját képező elvárások központilag kerültek meghatározásra. Az önértékelés kiterjed pedagógusra, intézményvezetőre és magára az intézményre egyaránt. Az elvárások, az általános eljárások, a módszerek és eszközök egységes standardot alkotnak. A standardok alkalmazása fenntartótól függetlenül, külső ellenőrzés esetén külső szakértők (tanfelügyelők) bevonásával történik

Célja:

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejlesztendő területeket, majd erre építve fejlesztési terveket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson,  majd pedig megvizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.

Feladataink:

 1. önértékelési csoport létrehozása
 2. intézményi elvárás rendszer meghatározása
 3. öt éves átfogó intézményi önértékelési program:

                            pedagógus önértékelés

                            vezető önértékelés

                           intézmény önértékelése

 1. éves önértékelési terv készítése

 

 

 

III.Projektek témái

1.ŐSZ KINCSEI: Bíborfényes ősz, Terméskosár, Útra kél a falevél-Márton nap

 

2.TÉL CSENGŐI CSENGENEK: Család, Mikulás, Karácsony, Hagyományőrzés

 

3.KÉK BOLYGÓ ÉBREDÉSE: Víz, Föld, Húsvét

4.NYÁR

 

Esélyegyenlőség biztosítása:

Intézményünk a törvényi kötelezettségnek eleget téve, lehetőségeihez mérten mindent megtesz az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Az arra rászoruló gyermekek nevelésében részt vesz. Tőlünk telhetően hozzájárulunk a boldogabb gyermekekor kialakításához! Intézményünkben 5 SNI és 1 BTM státusszal rendelkező gyermek integrálása történik. Ellátásukat utazó gyógypedagógusok segítségével oldjuk meg.

 

Nevelési  feladataink:

      A közösség értékeinek megőrzése, az új értékek felismerése, azok beépítése a nevelő munkába.

      Az új alkalmazottak megismerése, értékeik elfogadása, azok tiszteletben tartása, munkájuk segítése,

      Zöld ovi kritérium rendszerében megfogalmazottaknak való megfelelés, új pályázat benyújtása a Zöld ovi cím másodszori elérésére

      Madárbarát ovi program a madarász segítségével és támogatásával

      Projekt hetek zárásának megszervezése, lebonyolítása

      Belső továbbképzési rendszer működtetése

      A Zengő óvoda tagóvodájaként, aktív részeseivé válni az óvoda fejlesztésére kidolgozott stratégiai terv megvalósításában

      Nemzetiségi óvodaként a tanévet hozzárendeljük a nemzetiségi óvodák irányelveihez, igyekszünk a német nyelvet munkánk során még nagyobb odafigyeléssel, tudatosan mindennapjainkba beépíteni

      Nemzetiségi hét

      Majális

Fejlesztési terv

 

Feladatok

Módszerek

Résztvevők

Határidő

felelősök

Tagóvoda szintű feladatok

Aktuális feladatok megbeszélése

Rétegértekezlet

ciklus

óvónők

dajkák, konyhások

Hetente

4. hét

illetve szükség szerint

Tagóvoda

vezető

A gyermekcsoport nevelési feladatai

Csoport értekezlet

Egy csoportban dolgozó óvónők, dajkák

Szeptember,

február

Tóv.

Tóvh.

 

 

 

 

 

Csoportos dokumentációk megfeleltetése a törvényi kötelezettségeknek

Éves ütemterv

Tematikus terv

Projekt tervek

Tevékenységek tervezése

Megbeszélés a csoportos óvónőkkel

Csoportos óvónők

Projektek kezdete

Tagóvoda-vezető

Munkaköri jegyzékek aktualizálása a tanév feladataihoz

Munkaköri jegyzékek felülvizsgálata

alkalmazottak

Szeptember 3. hete

Tóv.

Munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek felelevenítése

Munkavédelmi oktatás

alkalmazottak

augusztus

Óv.

 

A munkaértekezletek rendszerét, a szervezet fejlesztése érdekében az előző táblázatban meghatározottak szerint kibővítjük.

A szakmai csoportok az óvodai munkaterv alapján kidolgozott saját  munkatervvel dolgoznak, munkájukkal segítik a nevelőtestület munkáját.

 

A gyermekvédelmi munka

Feladatunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk és megadjuk a fejlődéséhez szükséges segítséget.

Ennek érdekében meg kell teremteni a segítő szakemberek együttműködésének feltételeit

 /óvónő, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős, védőnő, orvos, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság/.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy óvodánkban nincs hátrányos helyzetű gyermek. Amíg ez az állapot jellemzi óvodánkat, az óvodai nevelés szervezeti keretei között, a munka koordinálását helyzeténél fogva a gyermekvédelmi felelős képes ellátni. Ezért az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló feladatokat a gyermekvédelmi munkatervben határozzuk meg.

A gyermekvédelmi munka munkatervét a melléklet tartalmazza.

 Kidolgozásáért felelős: gyermekvédelmi felelős, határidő szeptember 15

 

Ellenőrzési feladatok

 

Az ellenőrzés rendszerét a szervezet fejlesztése a munka színvonalának megőrzése és a stratégiai terv aktuális feladatainak megvalósítása szolgálatába kell állítani. Az ellenőrzés ebben a tanévben is a belső ellenőrzési tervtáblázat alapján folyik. Az ellenőrzés során az alábbi módszereket alkalmazzuk:

  tematikus ellenőrzés évi egy alkalommal

  dokumentumelemzés

  beszámoltatás

  helyszíni ellenőrzés

 

 

TV: tagintézmény vezetője

NM: nemzetiségi munkaközösség vezetője

EM: egészséges életmódra neveléssel foglalkozó munkacsoport vezetője

MV: munkavédelmi és katasztrófavédelmi megbízott

ÉV: élelmezésvezető

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Pedagógiai, tanügy-igazgatási ellenőrzés

Csoportnaplók ellenőrzése

Igazolás

TV

 

TV

 

TV

 

TV

 

TV

 

 

TV

Mulasztási naplók ellenőrzése

Igazolás

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

TV

Statisztika

Igazolás

 

TV

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

Ünnepek, hagyományok

Igazolás

 

TV

 

TV

 

TV

 

 

 

TV

 

 

 

Tematikus (nevelési területek) ***

Igazolás

 

TV

TV

 

TV

 

TV

 

TV

 

 

 

Minőségirányítás

Igazolás

TV

 

 

 

TV

 

 

 

TV

 

 

 

Szülői értekezlet

Igazolás

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

TV

Kapcsolattartás

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkáltatói feladatok ellenőrzése

Átruházott jogkörök

Igazolás

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

Új alkalmazott  beilleszkedése

Igazolás

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

Munkaidő betartása

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

 

Technikai dolgozók munkavégzése

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

 

 

 

 

A gazdálkodás ellenőrzése

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI

XII.

I.

II.

III.

VI.

V.

VI

VII

VIII.

Takarékos gazdálkodás

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Beszerzések

Igazolás

TV

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszköznyilvántartás

Igazolás

TV

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Leltár

Igazolás

TV

 

 

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

Biztonságtechnikai előírások

Igazolás

MV

 

 

MV

 

 

 

 

MV

 

 

 

Helyettesítés, túlóra

Igazolás

TV

MV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Szabadságolás

Igazolás

TV

MV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Házipénztár kezelése

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Bizonylatolás

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Pedagógus továbbképzés

Igazolás

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkeztetés

Igazolás

TV

EM

EM

EM

TV

EM

EM

EM

TV

EM

 

EM

 

 

 

Egyéb ellenőrzések

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Munkavédelmi előírások betartása,

Baleset megelőzés

Igazolás

MV

 

 

 

MV

 

 

MV

 

 

 

 

Munkavédelmi oktatás

Igazolás

MV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi eszközök használata

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

TV

TV

Az óvoda tisztasága

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

TV

Az udvar tisztasága

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

TV

 

 

Csoportban történő átfogó ellenőrzés, különös tekintettel a következő feladatokra:

      Esélyegyenlőség biztosítása gyermekvédelmi tevékenység, egészfejlesztéssel kapcsolatos teendők elvégzése

      Dokumentáció naprakészsége, megléte

      A gyermekek egyénre szabott fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása, diifferenciálás

      Óvoda-bölcsőde csoport egészséges működése, csoportos óvónők-gondozónő, dajka , szerepek a csoportban

      Zöld ovi kritérium rendszerében meghatározottak alkalmazása a gyakorlatban

      Nemzetiségi nevelés

 

A nevelési év helyi rendje:

 

 

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet

a 2015/2016. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2015/2016. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § (1) Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).

(2) A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).

 

Az óvoda az iskolai szünetekhez igazodva a szüneti napokon ügyelettel, összevont csoporttal működik.

 

A nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe

 

 

A nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

Őszi, és tavaszi szünet az óvodában nincs, összevont csoportban várjuk az iskolai szünet ideje alatt óvodánkat igénybevevő családokat.

A Karácsonyi ünnepkör idején (Karácsony –Új Év) csak abban az esetben várjuk a gyermekeket, ha azoknak a napoknak a megoldása a családoknak gondot jelent, és igényt tartanak a gyermek ellátására.

 

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

Értekezlet dátuma

 

Célja

felelős

2015. augusztus 27.du

 

Nevelési évnyitó értekezlet

Tagóvoda-vezető

2016. január 26. du

Félévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

Pedagógiai munka elemzése, értékelése

Pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

 

Tagóvoda-vezető

2016. június 14. du

Nevelési évet záró értekezlet

 

Tagóvoda-vezető

2015/2016 tanévet átfogóan, minden kedden

Nevelőtestületi értekezlet az aktuális, időszerű feladatok megbeszélésé

 

 

Szülői értekezletek terve

 

Értekezlet dátuma

 

célja

felelős

2015.augusztus 31. du.17

Tanévnyitó szülői értekezlet

Csoportos szülői értekezlet

Tagóvoda-vezető

Csoportos óvónők

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2015.okt.-nov.

Fogadóórák az iskolakészültség megállapításának eredményeiről

Csoportos óvónők

 

 

 

2015. november

Iskolába hívogató

Igazgatónő, leendő tanító néni

2016. február

Beszoktatás tapasztalati

Csoportos óvónők

2016. február-márc.

Fogadóórák a  gyermekek teljesítményének ismertetéséről szükség esetén

 

2016. márc.

Iskolába készülők tájékoztatása a nevelése év hátralevő eseményeiről

Csoportos óvónők