Munkaterv

 1. Bevezetés

 

 A 2013/2014. tanévre vonatkozó munkatervet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján:

 • a nemzeti köznevelésiről szóló 2011.CXC. törvény 70.§ (2) bekezdés c) pontja
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a
 • 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47./2013.(VII.4.) EMMI rendelet

 

Állítottam össze, a munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, igy különösen:

 • az intézmény pedagógiai programja
 • az intézmény minőségirányítási programja

 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményezési feladatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Helyzetelemzés- Személyi feltételek

 

Óvodai ellátásban 2013/2014 tanévben várhatóan 82 fő részesül.

2013.szept.1-vel: 58 kisgyermekkel kezdjük meg a tanévet.

 2013/2014-re jelenleg 21 új kisgyermek nyert felvételt.

A tavalyi évben beíratott gyermekekből 3 kisgyermek nem kezdte meg a 2012/2013 tanévben az óvodás éveit, remélhetőleg ők 3-en 2013/2014 tanévben bekerülnek a rendszerbe, így

2014. augusztus 31-ig várhatóan 24 új kisgyermek érkezik hozzánk, a számított létszámunk: 82

 

A csoportok és csoportlétszámok:

 

 

 CSOPORTOK

LÉTSZÁM

ÓVÓNŐK, DAJKA, PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 

Cicás

20

Leitner Józsefné óvodapedagógus

Krebsz Józsefné nemzetiségi óvodapedagógus

Gulyás Zoltánné dajka

Macis

21

Lampert Józsefné óvodapedagógus

Markóné Staudt Tünde nemzetiségi óvodapedagógus

Tultz Adrienn dajka

Pillangós

2014. aug.31-ig várhatóan:21

Kemmer Anita óvodapedagógus

Kövesei Kata nemzetiségi óvodapedagógus

Merkatz Mónika dajka

Katicás

20

Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna

Brücklné Staudt Mónika /heti10 órában/ nemzetiségi óvodapedagógus

Fülöp Krisztiánné dajka

Pedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

 

A tanévben várhatóan 2013. szeptember 2-án :    58 kisgyermek

                                    2013. október 1-vel      :    64 kisgyermek

                                    2014. augusztus 31-én :    82 kisgyermek  részesül  óvodai nevelésben.

 

2013 szeptemberében az óvodai nevelési feladatokat a következő személyi feltételekkel biztosítjuk

       
       

Nemzetiségi óvodapedagógus

4 fő

óvodapedagógus

4 fő

dajka

4 fő

Pedagógiai asszisztens

1 fő

   
   
   
 • 2 nemzetiségi kolleganőnk életében bekövetkezett változásra hivatkozva,  szeptemberben más intézményben folytatják óvodapedagógusi hivatásukat.
 • Az álláshelyek a nyár folyamán pályáztatásra kerültek, 1 álláshelyet sikerült betöltenünk Kövesi Kata nemzetiségi óvodapedagógus személyével, a 2. megüresedett nemzetiségi óvodapedagógusi álláshelyet pedig bízunk benne, hogy szintén megfelelően képzett szakemberrel tudjuk betölteni!
 • 2013. szeptember 14-én letelik dajka kolleganőnk szülési szabadsága, aki előzetes bejelentése alapján főállású anyaként folytatja munkálkodását. Az ő megüresedett álláshelyére a jelenleg határozott idejű kinevezéssel már 1 éve őt helyettesítő dajka kerülhet.
 • Nyugdíjazásra, a jelenlegi nyugdíj törvények szerint 1 fő konyhalány esetében kerül sor.

 

3.Tárgyi feltételek

 

Óvodánk a 20 /2012 EMMI rendeletben meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal rendelkezik, a felszerelések a használat során cserére szorulnak, amire lehetőséget biztosít a költségvetésünk.

Pozitívumként értékelendő, hogy a nyár folyamán a:

 • szükséges karbantartási, festési munkák a konyhán megvalósultak,
 •  az óvoda és az ebédlő az évek során elhasználódott járdáját, pedig az önkormányzat hozzájárulásával, térköves járdára cserélhettük!
 • Folyamatban van a belső akadálymentesítés vakvezető sáv kialakításával, de ennek finanszírozása egy folyamatban lévő pályázattól is függ

 

4. Nevelés feladatok

 

Az óvoda pedagógiai programját felülvizsgálta 2013.április…… elfogadta.

A 2013/2014 tanévben a módosított pedagógiai program bevezetésére kerül sor.

A pedagógiai programból adódó általános érvényű főbb feladataink mellett, kiemelt feladatunk az egészség fejlesztéssel és az esélyegyenlőség biztosításából adódó feladatok.

 

Sokat tehetünk óvodás gyermekeink egészségfejlesztésének alakításáért. A  közösség pozitív hatása, a közös tevékenykedés varázsa minden esetben célra vezető.

Pedagógiai programunk egészségfejlesztés fejezetében megfogalmazott céljainkat kiemelve és azokat beépítve szeretném a tanév feladatait meghatározni. Célul tűztük ki az egészséges életre nevelést, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítést.

Az egészségfejlesztő tevékenység során az egészségi állapot pozitív irányú változását szeretnénk elérni.

 

A 3-7 éves, egységes óvoda-bölcsőde csoportban a 2-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve terveztük a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az egészség védelmét.

 

Az óvodapedagógus feladatai:

‚    A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése

‚    Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak megalapozása.

‚    Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése.

‚    A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.

‚    A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása.

‚    A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása.

‚    Szükség esetén, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása.

‚    A gyermekek testi és lelki egészsége érdekében szokás és szabályrendszer kialakítása, fenntartása.

Az egészségfejlesztés területei:

 • egészséges táplálkozás 
 • mindennapos testnevelés, testmozgás
 • személyi higiéné
 • testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
 • a bántalmazás, erőszak megelőzése
 • baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás

Az egészségfejlesztés tényleges megvalósulását, mivel Munkatervünkben prioritást élvez, Makk Marci segítségével projekt formájában szeretném a tanéven végig vinni!

Projektek témái

 1. Makk Marci megismerkedik az őszi gyümölcsökkel, terményekkel, kirándul az erődbe, élvezi az ősz szépségét  /szeptember 23-27/
 2. Makk Marci alternatív módszerekkel óvja szervezetét a különböző betegségek ellen, megismerkedik az alternatív gyógymódokkal, megelőzési módszerekkel és kitekint a tavasz felé /2014. böjti időszak 1 hete/ Kapcsolatot teremt a Vöröskereszttel, az ő közreműködésükkel szűrő vizsgálatokat hajtanak végre a bátor Makk Marcikon és családtagjaikon
 3. Makk Marci és családja jó erőben van - gyermekhét aktív tagjaként részt vesz a gyermekhét adta programokon

 

 

 

Esélyegyenlőség biztosítása:

Intézményünk a törvényi kötelezettségnek eleget téve, lehetőségeihez mérten mindent megtesz az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Az arra rászoruló gyermekek nevelésében részt vesz. Tőlünk telhetően hozzájárulunk a boldogabb gyermekekor kialakításához!

 

Nevelési  feladataink:

      Alkalmazotti közösségünk, megújult arculatával, minél előbb közösségként tudjon ismét működni

      A közösség értékeinek megőrzése, az új értékek felismerése, azok beépítése a nevelő munkába.

      Az új alkalmazottak megismerése, értékeik elfogadása, azok tiszteletben tartása

      Az új alkalmazottak segítése, hogy az általunk meghatározott értékeket,  hagyományainkat, szokásainkat mihamarabb átlássák, magukénak érezhessék

      Az új dolgozók elfogadása, értékeik felismerése, példaértékű ismereteik átvétele, beépítése eddigi gyakorlati tevékenységeinkbe

      A tanév megfeleltetése a körülöttünk lévő folyamatos változásoknak, gondolok itt a 2011.évi CXC nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott 2013.szept. 1-vel óvodát érintő változások bevezetéséről a tanév során /Pedagógiai program, gyermekek egyéni fejlődési szintjének mérése, Házirend/

      Zöld ovi kritérium rendszerében megfogalmazottaknak való megfelelés, a 3 év elteltével új pályázat benyújtása a Zöld ovi cím másodszori elérésére

      Madárbarát ovi program a madarász segítségével és támogatásával

       Ovi Zsaru program a rendőrség segítségével

      Makk Marci projekt hetek megszervezése, lebonyolítása

      Belső továbbképzési rendszer működtetése

      A gyakornok munkájának segítése, nyomon követése

      A Zengő óvoda tagóvodájaként, aktív részeseivé válni az óvoda fejlesztésére kidolgozott stratégiai terv megvalósításában

      Nemzetiségi óvodaként a tanévet hozzárendeljük a nemzetiségi óvodák irányelveihez

      Farsang zárásaként az előző évek gyakorlatának megfelelően a Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével Nemzetiségi hetet rendezünk, amikor még nagyobb odafigyeléssel igyekszünk a régmúltat feleleveníteni és abból ízelítőt adni gyermekeinknek

 

 

Fejlesztési terv

 

Feladatok

Módszerek

Résztvevők

Határidő

felelősök

Tagóvoda szintű feladatok

Aktuális feladatok megbeszélése

Rétegértekezlet

ciklus

óvónők

dajkák, konyhások

Hetente

4. hét

illetve szükség szerint

Tagóvoda

vezető

A gyermekcsoport nevelési feladatai

Csoport értekezlet

Egy csoportban dolgozó óvónők, dajkák

Szeptember,

február

Tóv.

Tóvh.

Gyakornok munkájának segítése

Személyes beszélgetés

Gyakornok- mentor

 hetente,

mentor

 

 

 

 

 

Munkaköri jegyzékek aktualizálása a tanév feladataihoz

Munkaköri jegyzékek felülvizsgálata

alkalmazottak

Szeptember 3. hete

Tóv.

Munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek felelevenítése

Munkavédelmi oktatás

alkalmazottak

augusztus

Óv.

 

A munkaértekezletek rendszerét, a szervezet fejlesztése érdekében az előző táblázatban meghatározottak szerint kibővítjük.

A szakmai csoportok az óvodai munkaterv alapján kidolgozott saját  munkatervvel dolgoznak, munkájukkal segítik a nevelőtestület munkáját.

 

A gyermekvédelmi munka

 

A 2013-2014. tanév óvodai szintű feladata az előző évek gyakorlati tapasztalataiból kiindulva az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek életének figyelemmel kísérése.

 Az a feladatunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk a fejlődéséhez szükséges segítséget.

Ennek érdekében meg kell teremteni a segítő szakemberek együttműködésének feltételeit

 /óvónő, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős, védőnő, orvos, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság/.

Az óvodai nevelés szervezeti keretei között, a munka koordinálását helyzeténél fogva a gyermekvédelmi felelős képes ellátni. Ezért az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló feladatokat a gyermekvédelmi munkatervben határozzuk meg.

A gyermekvédelmi munka munkatervét a melléklet tartalmazza.

 Kidolgozásáért felelős: gyermekvédelmi felelős, határidő szeptember 15

 

Ellenőrzési feladatok

 

Az ellenőrzés rendszerét a szervezet fejlesztése a munka színvonalának megőrzése és a stratégiai terv aktuális feladatainak megvalósítása szolgálatába kell állítani. Az ellenőrzés ebben a tanévben is a belső ellenőrzési tervtáblázat alapján folyik. Az ellenőrzés során az alábbi módszereket alkalmazzuk:

 • tematikus ellenőrzés évi egy alkalommal
 • dokumentumelemzés
 • beszámoltatás
 • helyszíni ellenőrzés

 

 

TV: tagintézmény vezetője

NM: nemzetiségi munkaközösség vezetője

EM: egészséges életmódra neveléssel foglalkozó munkacsoport vezetője

MV: munkavédelmi és katasztrófavédelmi megbízott

ÉV: élelmezésvezető

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Pedagógiai, tanügy-igazgatási ellenőrzés

Csoportnaplók ellenőrzése

Igazolás

TV

 

TV

 

TV

 

TV

 

TV

 

 

TV

Mulasztási naplók ellenőrzése

Igazolás

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

TV

Statisztika

Igazolás

 

TV

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

Ünnepek, hagyományok

Igazolás

 

TV

 

TV

 

TV

 

 

 

TV

 

 

 

Tematikus (nevelési területek) ***

Igazolás

 

TV

TV

 

TV

 

TV

 

TV

 

 

 

Minőségirányítás

Igazolás

TV

 

 

 

TV

 

 

 

TV

 

 

 

Szülői értekezlet

Igazolás

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

TV

Kapcsolattartás

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkáltatói feladatok ellenőrzése

Átruházott jogkörök

Igazolás

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

Új alkalmazott  beilleszkedése

Igazolás

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

TV

M

Munkaidő betartása

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

 

Technikai dolgozók munkavégzése

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

 

 

 

 

A gazdálkodás ellenőrzése

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI

XII.

I.

II.

III.

VI.

V.

VI

VII

VIII.

Takarékos gazdálkodás

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Beszerzések

Igazolás

TV

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszköznyilvántartás

Igazolás

TV

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Leltár

Igazolás

TV

 

 

TV

 

 

 

 

TV

 

 

 

Biztonságtechnikai előírások

Igazolás

MV

 

 

MV

 

 

 

 

MV

 

 

 

Helyettesítés, túlóra

Igazolás

TV

MV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Szabadságolás

Igazolás

TV

MV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Térítési díj elszámolása

Igazolás

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

Házipénztár kezelése

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Bizonylatolás

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Pedagógus továbbképzés

Igazolás

 

 

 

TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkeztetés

Igazolás

TV

EM

EM

EM

TV

EM

EM

EM

TV

EM

 

EM

Nyersanyag kiszabat

Igazolás

 

ÉV

 

 

 

 

ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb ellenőrzések

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Munkavédelmi előírások betartása,

Baleset megelőzés

Igazolás

MV

 

 

 

MV

 

 

MV

 

 

 

 

Munkavédelmi oktatás

Igazolás

MV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi eszközök használata

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

TV

TV

A konyha higiéniája

Igazolás

TV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

ÉV

TV

ÉV

ÉV

ÉV

 

ÉV

Az óvoda tisztasága

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

TV

Az udvar tisztasága

Igazolás

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

 

TV

 

 

Csoportban történő átfogó ellenőrzés, különös tekintettel a következő feladatokra:

  Esélyegyenlőség biztosítása gyermekvédelmi tevékenység, egészfejlesztéssel kapcsolatos teendők elvégzése

  A gyermekek egyénre szabott fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása,

  A nevelés személyi feltételei-az óvónők és a dajka, pedagógiai asszisztens együttműködése, új óvónők és a csoport helyzete, új dolgozók és a szülők kapcsolata

  Zöld ovi kritérium rendszerében meghatározottak alkalmazása a gyakorlatban

 

A nevelési év helyi rendje:

 

 1. A nevelési idő

/a 47/2013. 2.§(VII.4.) EMMI rendelet alapján

(1) Az  őszi szünet az iskolában 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek),

a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).

(2) A  téli szünet az iskolában 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21.

(szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet

utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

 

A nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe

 

 

A nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

20….. év…………………..hó………nap

 

Őszi, téli és tavaszi szünet az óvodában nincs, összevont csoportban várjuk az iskolai szünet ideje alatt óvodánkat igénybevevő családokat.

 

Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

Értekezelet dátuma

 

Célja

felelős

2013.augusztus/szept.

 

Nevelési év nyitó értekezlet

Tagóvoda-vezető

2014. január

Félévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

Pedagógiai munka elemzése, értékelése

Pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

 

 

2014. június

Nevelési év záró értekezlet

II. félvés munkát értékelő értekezlet

 

2013/2014 tanévet átfogóan, minden kedden

Nevelőtestületi értekezlet az aktuális, időszerű feladatok megbeszélésé

 

 

Szülői értekezletek terve

 

Értekezlet dátuma

 

célja

felelős

2013

Tanévnyitó szülői értekezlet

Tagóvoda-vezető

Csoportos óvónők

 

csoportos

 

 

 

 

 

 

 

2013.okt.-nov.

Fogadóórák az iskolakészültség megállapításának eredményeiről

Csoportos óvónők

2013. november

Iskolába hívogató

Igazgatónő, leendő tanító néni

2014. február

Beszoktatás tapasztalati

Csoportos óvónők

2014. február-márc.

Fogadóórák a  gyermekek teljesítményének ismertetéséről szükség esetén

 

2014. márc.

Iskolába készülők tájékoztatása a nevelése év hátralevő eseményeiről

Csoportos óvónők